Forum www.dystrofia.fora.pl Strona Główna
Home - FAQ - Szukaj - Użytkownicy - Grupy - Galerie - Rejestracja - Profil - Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości - Zaloguj
Świadczenia w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.dystrofia.fora.pl Strona Główna -> Dokumenty
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
cat
AdministratorDołączył: 24 Lut 2008
Posty: 58
Przeczytał: 0 tematów

Skąd: Gdańsk

PostWysłany: Śro 14:35, 02 Kwi 2008    Temat postu: Świadczenia w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej

I. ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy - od 1 września do 31 sierpnia następnego roku. Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 504 zł netto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 583 zł netto na członka rodziny. Zasiłek rodzinny wynosi: 48 złotych na dziecko w wieku 0 - 5 lat, 64 zł na dziecko w wieku 6 - 18 lat, 68 zł na dziecko w wieku 19 - 24 lat. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: " rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, " opiekunowi faktycznemu dziecka, - tj. osobie, która wystąpiła do sądu przysposobienie dziecka " osobie uczącej się (definicja osoby uczącej się w art. 3 pkt 13 ustawy) Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli: " dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku małżeńskim lub przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej; dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko; " osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka chyba, że 1) drugi z rodziców nie żyje, 2) ojciec dziecka jest nieznany (w takim przypadku konieczne będzie przedłożenie zupełnego aktu urodzenia dziecka z odpowiednią adnotacją); 3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało przez sąd oddalone. 4) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka. Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać poniższe dodatki:

-DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO przyznawany jest na okres: 24 miesięcy, przy sprawowaniu opieki na jednym dzieckiem, 36 miesięcy, przy sprawowaniu opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesiące, przy sprawowaniu opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400 zł. Na podstawie art. 59 ust. 1a ustawy, osoby samotnie wychowujące dziecko, które do dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych - tj. do 1 maja 2004r. otrzymywały zasiłek wychowawczy (bezpośrednio z ZUS lub za pośrednictwem pracodawcy), uprawnione do 36 miesięcznego okresu pobierania tego zasiłku, nabywają prawo do przedmiotowego dodatku, na okres 36 miesięcy, jeżeli spełniają warunki określone w dotychczasowych przepisach. W tym przypadku osoby nie musza mieć uprawnienia do zasiłku rodzinnego. Dodatek w tym przypadku przyznawany jest samoistnie.

- DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA I UTRATY PRAWA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH NA SKUTEK UPŁYWU USTAWOWEGO OKRESU POBIERANIA wypłacany przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, w wysokości 400 zł. miesięcznie. Przysługuje wyłącznie osobom, które nabyły do niego prawo do dnia 2005-08-31 i spełniają wskazane w ustawie warunki oraz osobom, które do dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych pobierały gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej - jako jego kontynuacja. Może być przyznany osobom nieposiadającym prawa do zasiłku rodzinnego, jako świadczenie samoistne.

-DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80 zł, w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

- DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ Przysługuje on w kwocie 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

- DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przyznawany jest w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia i w wysokości 80 zł na dziecko w wieku do powyżej 5 roku życia.

- DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO, wypłacany jednorazowo w wysokości 100 zł na dziecka. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. "zerówka". Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie 4 miesięcy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego

- DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przyznawany na okres 10 miesięcy i przysługuje:
w wysokości 90 zł miesięcznie w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w gimnazjum lub szkole podstawowej, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
w wysokości 50 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

II. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNENabycie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego uwarunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego, które wynosi 583 zł netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje opiekunowi prawnemu. Przeznaczone jest na pokrycie utraty dochodu, w związku z rezygnacją lub nie podjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w wysokości 420 zł.

Świadczenie pielęgnacyjnie nie przysługuje, jeżeli:
1. osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, renty socjalnej, emerytury lub renty;
2. osoba wymagająca opieki:
została umieszczona w rodzinie zastępczej, w specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym i korzysta w nim z całodobowej opieki, albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,
pozostaje w związku małżeńskim
3. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko.
4. osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. ZASIŁEK RODZINNY
wniosek
uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej
odpis aktu urodzenia dziecka,
orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO
wniosek
zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego
zaświadczenie pracodawcy o co najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego.
informacja od pracodawcy o okresie na jaki zawarta została umowa o pracę
zaświadczenia ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA I UTRATY PRAWA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH NA SKUTEK UPŁYWU USTAWOWEGO OKRESU POBIERANIA wypłacany przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, w wysokości 400 zł. miesięcznie. Przysługuje wyłącznie osobom, które nabyły do niego prawo do dnia 2005-08-31 i spełniają wskazane w ustawie warunki oraz osobom, które do dnia wejścia w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych pobierały gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej - jako jego kontynuacja.
wniosek
zaświadczenie urzędu pracy o braku ofert zatrudnienia

4. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA
wniosek
dokument stwierdzający stan cywilny osoby ubiegającej się
odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

5. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ
Przysługuje on w kwocie 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

6. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

7. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

8. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA (LUB DOJAZDÓW) PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA zaświadczenie szkoły, potwierdzenie miejsca zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła

9. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
wniosek,
uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

10. ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
wniosek,
uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie pielęgnacyjne,
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny wszystkich pełnoletnich członków rodziny,
akt urodzenia lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
dokument potwierdzający nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzień złożenia wniosku (np. oświadczenie);
wszystkie świadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia (również zaświadczenie z MOPS o pobieraniu zasiłku stałego) do celów emerytalno - rentowych,
oświadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytułu posiadania statusu członka rodziny


Ostatnio zmieniony przez cat dnia Śro 14:35, 02 Kwi 2008, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum www.dystrofia.fora.pl Strona Główna -> Dokumenty Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB
Appalachia Theme © 2002 Droshi's Island